Allmänna villkor för Macforum Iris

Allmänt

Dessa Allmänna Villkor gäller då Macforum AB, organisationsnummer 556435-9684, (”Macforum”) tillhandahåller en kommunikationstjänst (”Tjänsten”) till en företagskund (”Kunden”). Macforum och Kunden benämns nedan var för sig som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”.

Tjänsten specificeras i avtal mellan Kunden och Macforum (”Avtalet”). Avtalet består av (i) den beställning som görs och de villkor som Kunden godkänner i samband med detta eller bekräftelse av beställning av Tjänsten, (ii) Macforum vid var tid gällande prislista som finns tillgänglig på Macforum hemsida (”Prislista”), och (iii) Macforum vid var tid gällande Allmänna Villkor. Vid eventuella motstridigheter i avtalshandlingarna ska företräde ges i ovan angiven ordning. Härutöver kan andra bestämmelser gälla om något i övrigt har avtalats mellan Parterna.

Avtalet är individuellt och gäller enbart Kunden och Kundens tillhandahållande av Tjänsten till användare inom Kundens organisation (”Användare”). Kunden ansvarar för att Avtalet följs även vad avser dess Användares användning av Tjänsten.

Avtalet ska undertecknas av firmatecknare eller annan behörig person hos Kunden. Avtalet ska anses ingånget när Macforum har bekräftat Kundens beställning eller när Macforum har börjat tillhandahålla Tjänsten till Kunden.

Avtalet gäller tillsvidare utan bindningstid och kan sägas upp av vardera Part utan uppsägningstid. Extratjänster som Kunden köpt från Macforum, såsom till exempel extra mobilsurf, utlandssamtal eller liknande, som Kunden inte betalat för vid avtalets upphörande faktureras Kunden i efterhand av Macforum.

Uppsägning av en del av Tjänsten ska inte innebära att Avtalet sägs upp avseende övriga delar av Tjänsten.

Tjänsten

Genom användande av Tjänsten ges Kunden bland annat möjlighet att ringa och ta emot samtal och/eller sända och ta emot data via en terminal, exempelvis en mobiltelefon. Macforum tillhandahåller Tjänsten genom tredje parts mobilnät (”Mobilnätet”).

Macforum ska tillhandahålla Tjänsten på ett fackmannamässigt sätt samt i överrensstämmelse med Avtalet. Macforum har en obegränsad rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet.

Med ”Säkerhetskoder” avses användarnamn, lösenord och pinkod som Macforum tillhandahåller Kunden för användande av Tjänsten. Med ”SIM-kort” avses SIM-kort som Macforum tillhandahåller Kunden för användande av Tjänsten.

Om Kunden har telefonnummer hos annan operatör sedan tidigare som Kunden önskar flytta över till Kundens abonnemang hos Macforum kan Macforum åta sig att assistera Kunden med portering av telefonnummer, förutsatt att det i övrigt inte föreligger något hinder för detta.

Mobilnätet som används för Tjänsten har varierande täckning på olika platser. Macforum kan därför inte garantera att mobilnätstäckning finns vid varje enskilt tillfälle på varje enskild plats. Möjligheten till nödsamtal och lokalisering med GPS kan exempelvis vara begränsad eller förhindrad på grund av omständighet utanför Macforum kontroll. Macforum ansvarar inte heller för att nödsamtal och lokalisering fungerar utomlands eller via tredjepartsapplikation (till exempel mobil VOIP).

Macforum utvecklar fortlöpande sina Tjänster. Macforum har rätt att modifiera Tjänsten under förutsättning att Tjänstens prestanda eller funktionalitet inte försämras i mer än ringa utsträckning. Macforum får även avveckla Tjänsten om Tjänsten ersätts med annan tjänst med likvärdig teknisk prestanda och funktionalitet som Tjänsten. Macforum får även avveckla Tjänsten om Macforum underleverantörer upphör att tillhandahålla tjänster som är nödvändiga för Macforum tillhandahållande av Tjänsten.

Kundens användning och ansvar

Kunden ska använda Tjänsten för eget bruk, vilket även innefattar Användares bruk av Tjänsten, i enlighet med gällande lagar och regler, samt för det ändamål som framgår av Avtalet. Kunden är gentemot Macforum ansvarig för dess och dess Användares användning av Tjänsten. Skulle det komma till Kundens kännedom att Användare bryter mot föreskrifterna i Avtalet, är Kunden skyldig att omedelbart kräva rättelse av Användaren och informera Macforum om överträdelsen.

Kunden eller dess Användare får inte använda Tjänsten, eller låta tredje part använda Tjänsten:

för olagliga eller oetiska ändamål eller på ett sätt som ger eller kan ge upphov till skada eller annan olägenhet för Macforum eller tredje man, eller i övrigt strider mot lag eller mot myndighetsföreskrift eller mot god sed,

på ett sätt som ger eller kan ge upphov till störningar i Mobilnätet eller i Tjänsten, exempelvis genom massanrop eller ej beställda massutskick eller spridande av datavirus,

i kommersiellt syfte, exempelvis som gränssnitt för samtrafik eller liknande operatörsverksamhet,

på ett sätt som kränker Macforum eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt,

på ett sätt som överstiger begränsning i Avtalet eller, om sådan begränsning inte anges,

att Tjänsten används på ett sätt som mycket kraftigt avviker från normal användning av motsvarande tjänst, till exempel nedladdning av väldigt stora mängder data, upprepade väldigt långa samtal eller datasessioner eller onormalt frekventa samtal.

Kunden ska samarbeta med Macforum för att säkerställa Kundens och Macforum säkerhet och Kunden måste följa Macforum instruktioner vad gäller Tjänsten. Om Kunden får kännedom om att Tjänsten används i strid med Avtalet ska Kunden omedelbart vidta rättelse samt informera Macforum om överträdelsen.

Kunden ska på Macforum begäran lämna de uppgifter som Macforum behöver för att tillhandahålla Tjänsten till Kunden, inkluderat uppgifter som rör Användare. Kunden ska utan dröjsmål meddela Macforum eventuella förändringar i sådana uppgifter. Kunden ansvarar för att uppgifterna är korrekta och för att Användarna informerats om att uppgifter om dem har lämnats till Macforum och för vilka ändamål Macforum behandlar dessa uppgifter. Kunden är vidare ansvarig för att Kunden har rätt att förse Macforum med sådan information.

Om Macforum anser att Kundens användning av Tjänsten är i strid med Avtalet så förbehåller sig Macforum rätten att vidta skäliga åtgärder mot Kunden. Sådana åtgärder kan bestå i begränsningar i tillhandahållandet av Tjänsten, såsom att Macforum helt eller delvis stänger av Tjänsten. Detsamma gäller för det fall uppgifter som Kunden lämnat till Macforum är felaktiga, om Kunden är på obestånd, träder i likvidation, uteblir med betalning efter skriftlig påminnelse från Macforum eller att det finns skäl att anta att Kunden inte kommer att uppfylla Kundens förpliktelser enligt Avtalet, eller om myndighet begär det. Om Tjänsten används för brottslig verksamhet är det Macforum policy att polisanmäla detta. Macforum kan också vara skyldig att dela trafikinformation till myndighet om myndighet så begär.

Kunden ska ersätta Macforum för all eventuell skada som Kunden, Användare eller annan för vilken Kunden ansvarar, uppsåtligen eller av grov vårdslöshet orsakar Macforum direkt och indirekt genom brott mot Avtalet.

Kunden ska hålla Macforum skadelös för all eventuell kostnad, utgift, inkomstförlust, utdömt vite eller skadestånd som uppstår i anledning av krav som riktats mot Macforum av tredje part på grund av Kundens användning av Tjänsten.

SIM-kort och användning av terminaler, m.m.

För simkort och abonnemang köpta genom Macforum gäller respektive operatörs Allmänna villkor för användning.

Kundens Säkerhetskoder.

För att skydda såväl Kunden som Macforum har Macforum rätt att spärra SIM-kort om Macforum har skäl att misstänka att det används av obehörig eller i strid med Avtalet. Macforum åtar sig att åter aktivera spärrat SIM-kort så snart Kunden bekräftat att några oegentligheter inte föreligger. Kunden har inte rätt till ersättning från Macforum på grund av att SIM-kort varit borttappat eller på annat sätt förlorats, spärrats eller gjorts obrukbart.

Avgifter och betalningsvillkor

Kunden ska betala de fasta och rörliga avgifter som framgår av Macforum vid var tid gällande Prislista och hemsida.

För användandet av Tjänsten i utländska operatörers mobilnät debiteras Kunden enligt Macforum vid var tid gällande Prislista. Det åligger Kunden att själv säkerställa att Kunden använder nationella mobilnät när Kunden befinner sig i Sverige.

Skulle Tjänsten användas av någon obehörig person, är Kunden betalningsansvarig för sådan användning.

Om Tjänsten används för betalning av en vara eller en tjänst är Kunden betalningsansvarig för sådant köp. Extratjänster som Kunden köpt från Macforum, såsom till exempel extra mobilsurf, utlandssamtal eller liknande faktureras normalt Kunden i efterhand med nästkommande faktura. För det fall Kundens användande överstiger normal användning godkänner Kunden att Macforum i förtid debiterar Kunden för sådan användning.

Fakturering sker i efterhand första vardagen i varje kalendermånad. Betalning ska vara Macforum till handa inom tjugo (20) dagar från fakturans utställande.

Kunden åtar sig att följa eventuella ytterligare betalningsinstruktioner som Macforum, eller tredjeparts betaltjänstleverantör till Macforum, vid var tid lämnar och är ansvarig för att de uppgifter som Kunden anger är korrekta.

Om Kunden inte betalar fakturan senast på förfallodagen, har Macforum rätt att ta ut lagstadgad påminnelseavgift och inkassokostnad, eller motsvarande avgifter, samt dröjsmålsränta enligt räntelag (1975:635).

Om Kunden inte betalar senast på förfallodagen förbehåller Macforum sig rätten att, efter skriftlig förvarning, begränsa eller stänga av Kundens tillgång till Tjänsten. Begränsning eller avstängning av Kundens tillgång till Tjänsten ska inte ske för det fall dröjsmålet är ringa eller då Kunden vidtagit rättelse. Så snart Kunden erlagt betalning i enlighet med de obetalda fakturorna åtar sig Macforum att inom skälig tid åter göra Tjänsten tillgänglig för Kunden. Vid sådant tillgängliggörande äger Macforum rätt ta ut en aktiveringsavgift av Kunden. Sådan aktiveringsavgift faktureras med näst kommande faktura för Kundens användande av Tjänsten.

Invändning mot en faktura ska, för att kunna göras gällande av Kunden, göras skriftligen senast per förfallodagen. Även om invändning framställs, ska Kunden betala ostridig del av det fakturerade beloppet senast på förfallodagen.

Eventuell återbetalning av avgift till Kunden sker i första hand genom avräkning mot näst kommande faktura och i andra hand genom separat utbetalning till av Kunden anvisat bankkonto eller genom utbetalningskort.

Ansvar för Fel och ansvarsbegränsning

Med ”Fel” avses att Kunden inte kan använda Tjänsten i enlighet med Avtalet. Som Fel anses inte sådana störningar i Tjänsten som endast är av mindre betydelse för Kunden och som inte hindrar Kunden från att använda Tjänsten. Macforum ska avhjälpa Fel i enlighet med vad som anges i Avtalet.

Macforum ansvarar endast för direkt skada som Macforum orsakat Kunden uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Macforum ansvarar inte för indirekt skada eller förlust, såsom till exempel utebliven omsättning eller vinst, eller andra följdskador. Macforum ansvarar inte heller för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas via användning av Tjänsten, skada orsakad av datavirus eller motsvarande, förlust, försening eller förvanskning av data eller information eller Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Ingen av Parterna ska vara ansvarig gentemot den andra Parten för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför sådan Parts kontroll eller som sådan Part inte kunnat förutse, inklusive men inte begränsat till, krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat energiförsörjning och datavirus i Tjänsten, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll.

Macforum har rätt att begränsa tillgängligheten av Tjänsten i den omfattning som enligt Macforum bedömning krävs när Macforum eller dess samarbetspartners behöver uppgradera, utveckla, underhålla eller utföra annat arbete på Mobilnätet eller Tjänsten. Macforum ska i sådant fall söka minimera avbrottstiden och vidta de åtgärder som krävs för att Kunden ska vållas minsta möjliga olägenhet.

Om Macforum fakturerat Kunden för Tjänster som varit behäftade med Fel, åtar sig Macforum att ersätta Kunden för Felet. Ersättningen ska beräknas som en andel av den Felaktiga Tjänstens fasta avgift motsvarande det antal dagar som Tjänsten varit Felaktig under aktuell faktureringsperiod, räknat från den dag då Felet skriftligen rapporterades till Macforum.

Macforum ansvarar inte för innehåll, riktigheten, användbarheten eller noggrannheten hos information och data som förmedlas via Tjänsten eller för beslut som Kunden fattar på grundval av sådan information. Macforum frånsäger sig ansvar för fel eller skada som beror på, operativsystem, mjukvara eller andra tjänster, till exempel applikationer, som levereras av tredje part. Macforum tillhandahåller inte terminaler och frånsäger sig ansvar för skada som beror på terminaler tillhandahållna av tredje part.

Kundens begäran om ersättning för Fel enligt Avtalet ska framställas inom skälig tid från det att Felet upptäcktes eller borde ha upptäckts för att kunna göras gällande mot Macforum. Skälig tid ska i normalfallet anses vara en (1) månad från det att Felet upptäcktes eller borde ha upptäckts.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter avseende Tjänsten samt Macforum, inklusive men inte begränsat till Macforum varumärken och andra logotyper, kännetecken eller bilder tillhör Macforum eller Macforum samarbetspartners.

Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Macforum, använda, kopiera eller på annat sätt hantera material som tillhör Tjänsten. Kunden får inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådant material till tredje part.

Personuppgifter

Macforum kommer inom ramen för tillhandahållandet av Tjänsten att behandla personuppgifter om Kunden (”Kunduppgifter”) och dess Användare (”Användaruppgifter”). Med Kunduppgifter avses namn, telefonnummer, adress, e-postadress, kontaktperson och organisationsnummer och med Användaruppgifter avses namn, personnummer, telefonnummer, adress och e-postadress. Utöver Kunduppgifter och Användaruppgifter kommer Macforum att samla in och behandla information om användning av Tjänsten. All behandling av personuppgifter sker i syfte att tillhandahålla Kunden och dess Användare Tjänsten, för uppföljning av Tjänstens funktion och prestanda för utveckling av Tjänsten, för efterlevnad av skyldigheter enligt lag eller annan författning förhindra användning som är olaglig eller på annat sätt strider mot Avtalet, samt för fakturering och andra bolagsrelaterade ärenden. För dessa syften kan Macforum komma att överföra inhämtade personuppgifter till andra operatörer, så väl inom som utanför EU/EES, till Macforum samarbetspartners och andra affärspartners, underleverantörer och betalningsförmedlare, samt till myndigheter.

Behandlingen av personuppgifter som framgår av dessa villkor sker baserat på Macforum berättigade intresse att kunna identifiera varje Användare för att Macforum ska kunna leverera Tjänsten baserat på individuella inställningar och önskemål samt för adekvat kundtjänst i samband därmed. Den behandling som särskilt avser Användares personnummer sker baserat på att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering eftersom det är av avgörande betydelse för Macforum att kunna säkerställa att Tjänsten levereras till rätt person samt, vid portering av telefonnummer, att den aktuella Användaren äger det telefonnummer som ska porteras.

Kunden åtar sig att (i) informera samtliga Användare om Macforum behandling av personuppgifter så som de beskriv i dessa villkor, (ii) tillhandahålla samtliga Användare den information som framgår av artikel 13 – 14 av EU:s allmänna dataskyddsförordning EU/2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”), samt (iii) informera samtliga Användare om deras rättigheter kopplade till Macforum behandling av Användarnas personuppgifter som framgår av artikel 14.2 samt artikel 15 – 20 av GDPR.

Kunden ska vidare hålla Macforum skadelös för eventuell skada och/eller kostnad som uppstår i anledning av krav och/eller avgift som riktas mot Macforum av myndighet eller tredje part på grund av att Kunden inte uppfyllt sin informationsskyldighet enligt dessa villkor.

Alla meddelanden avseende behandling av personuppgifter under Avtalet ska lämnas skriftligen till Macforum via brev eller mail i till de kontaktuppgifterna i gällande integritetspolicy.

För mer information om hur vi hanterar personuppgifter om er och era anställda se vår integritetspolicy.

Villkorsändringar och överlåtelse av Avtalet

Macforum har rätt att göra ändringar i dessa Allmänna Villkor och Prislista. Ändringar i Allmänna Villkoren som är väsentlig och inte är till uppenbar fördel för Kunden åtar sig Macforum att informera Kunden om minst en (1) månad innan ändringen träder ikraft. Om Kunden fortsätter använda Tjänsten efter ändringens ikraftträdande ska Kunden anses ha accepterat dessa ändringar.

Macforum har rätt att utan Kundens samtycke helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som, självt eller genom underleverantör, rimligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett tillfredsställande sätt.

Kunden får inte utan skriftligt medgivande från Macforum överlåta eller upplåta Kundens rättigheter eller skyldigheter, helt eller delvis, enligt Avtalet.

Hela Avtalet

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga frågor som rör Macforum tillhandahållande av Tjänsten. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.

Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. I den mån sådan ogiltighet väsentligen påverkar prestation enligt Avtalet ska skälig jämkning av Avtalet ske.

Macforum underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt Avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att Macforum frånfallit sin rätt i sådant avseende.

Avtalet reglerar inte köp av varor, tjänster eller innehåll från andra företag som görs med hjälp av Tjänsten. Vid sådana köp ska separata avtal ingås mellan Kunden och företaget som levererar varan, tjänsten eller innehållet.

Meddelanden

Meddelanden som Part sänder ska anses mottaget av mottagande Part senast sju dagar efter avsändandet om det inte framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt.

Meddelanden som Part sänder med e-post ska anses mottaget av mottagande Part samma dag som det avsänds.

Tillämplig lag och tvistlösning

Detta Avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

Tvist som uppstår i anledning av Tjänsten eller Avtalet, eller därmed sammanhängande frågor, ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan Parterna.

Tvist som uppstår i anledning av Tjänsten eller Avtalet och som inte lösts i enlighet med dessa villkor inom en (1) månad från det att tvisten uppstod, ska därefter slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Västsvenska Handelskammarens Skiljedomsinstitut. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Västsvenska Handelskammarens Skiljedomsinstitut också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg och språket för förfarandet ska vara svenska.

Macforum är Sveriges ledande Apple-återförsäljare med butiker, auktoriserad service, utbildningar och företagslösningar.

Bli först med nyheterna:

FacebookInstagramYoutubeLinkedin
Visa
Mastercard
American Express
Klarna
Postnord
Bring

© 2024 Macforum AB, Alla rättigheter förbehålls