Villkor för Upgraded Återköpsprogram

Upgraded Technologies World AB, org. nr 559069-8808, 231 Acalanes Dr. #1009 Sunnyvale, CA 94086 USA (”Upgraded”, ”vi”, ”vår” eller ”oss), erbjuder ett återköpsprogram (“Återköpsprogrammet”) beskrivet i följande villkor (“Villkoren”). Genom att besöka Upgradeds Webbplats (definierad nedan) och gå med i Återköpsprogrammet samtycker du till Villkoren. Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, antingen som enskild och myndig abonnent, kund, medlem eller användare, eller ett enskilt företag, en organisation eller enhet (”du” eller kollektivt med andra användare, ”Användarna”) och Upgraded. Villkoren reglerar din användning av Upgradeds webbplats, vilken på den dag då Villkoren ingås (”Avtalsdagen”) nås via www.upgraded.io, den programvara och de tjänster som finns tillgängliga där, liksom andra webbplatser, underdomäner eller tjänster som ägs eller kontrolleras av Upgraded (gemensamt ”Upgradeds Webbplats”), samt ditt deltagande i Återköpsprogrammet. Genom Upgradeds Webbplats kan du skicka in, lagra och få tillgång till vissa uppgifter och annan information kopplad till dig, vissa produktköp och ditt deltagande i Återköpsprogrammet (gemensamt ”Användardata”).

1. Återköpsprogrammet.

Återköpsprogrammet är, i enlighet med Villkoren, tillgängligt för kvalificerade kunder som: (i) köper och aktiverar en eller flera av de Apple-produkter som omfattas av Återköpsprogrammet, vilka finns listade online på Upgradeds Webbplats (”Produkten” eller ”Produkterna“); och (ii) finansierat köpet av Produkten genom konsumentlån (”Konsumentlån”), erbjudet av ett av Återköpsprogrammet godkänt tredjepartsfinansinstitut (”Banken”), avseende hela Produktens pris hos återförsäljaren (den ”Finansierade Produkten”) och kostnad för eventuell försäkring, samt skatter och avgifter. Bankens ytterligare villkor gäller. Upgraded avgör efter eget gottfinnande vilka Banker och Produkter som ska ingå i Återköpsprogrammet. Återköpsprogrammet ger dig möjlighet att byta in din Produkt vid en förutbestämd tidpunkt i utbyte mot en förutbestämd, marknadsmässig restvärdesbetalning på ditt Konsumentlån, och, om du vill, uppgradering till en ny omfattad Produkt, i enlighet med Villkoren.

a. Serviceavgift.

Du betalar en engångsserviceavgift direkt till Upgraded.

• Acceptabel betalningsmetod. För att gå med i Återköpsprogrammet behöver du använda en godkänd betalningsmetod, i form av ett giltigt personligt betal- eller kreditkort, eller ett företagskort, alternativt ansöka om autogiro för Återköpsprogrammet. Betalningen omfattas av din kortutgivares villkor.

• Engångsserviceavgift. Din betalning av engångsserviceavgiften direkt till Upgraded kommer reserveras på ditt betal- eller kreditkort vid köpet och behandlas inom kort därefter. Serviceavgiftens summa kommer visas för dig vid köpet.

b. Försäkring.

Du rekommenderas att köpa AppleCare+ eller annan jämförbar försäkring. Kostnaden för försäkringen ingår inte i engångsserviceavgiften till Upgraded.

c. Produktretur, restvärdesbetalning, och Uppgradering.

I enlighet med dessa Villkor, inklusive återlämning av Produkten i godtagbart skick (såsom anges i avsnitt 2.j. nedan) till Upgraded under Återköpsfristen (definierad nedan), ger Upgraded dig en restvärdesbetalning till ett förutbestämt belopp. Upgraded ger dig också möjlighet att uppgradera till en ny Produkt, som beskrivs i avsnitt 2 nedan (”Uppgradering”).

2. Produktretur, restvärdesbetalning, och Uppgradering.

a. Villkor för Uppgradering.

Du kan använda Uppgradering för att köpa en ny Produkt i mån av tillgång i enlighet med följande villkor:

• Samma Produkt. Om inte Upgraded uttryckligen i skrift anger annat måste du lämna in samma fysiska Produkt som du använde för att gå med i Återköpsprogrammet. Upgraded tillåter inlämning av ersatt Produkt vid garantiersättningar där konsumenten fått antingen samma eller vissa, något annorlunda, på förhand godkända Produktversioner. Du ansvarar för att omgående meddela Upgraded om övervägande av Produktersättning.

• Inbyte. Din Finansierade Produkt ska vara i gott skick fysiskt och funktionsmässigt när du byter in den, såsom anges i avsnitt 2.j.

b. Använd Uppgradering.

För att använda Uppgradering måste du uppfylla ovanstående villkor och gå med i ett nytt Återköpsprogram i samband med köp av ny Finansierad Produkt, inklusive ansöka om och uppta ett nytt Konsumentlån (”Nytt Konsumentlån”) med Banken. Upgraded kommer då lägga till den nya Finansierade Produkten och övrig relevant information till ditt Upgraded-konto, som du hittar via Upgradeds Webbplats, och som bilaga till dessa Villkor.

c. Lämna in Produkten utan att använda Uppgradering.

Alternativt kan du lämna in din Finansierade Produkt och få en restvärdesbetalning på ditt Konsumentlån i gengäld, även om du väljer att inte använda Uppgradering. För att göra det måste du byta in din Finansierade Produkt under Återköpsfristen (definierad nedan) i gott skick fysiskt och funktionsmässigt, såsom anges i avsnitt 2.j.

d. Återköpsfrist.

Oavsett om du använder Uppgradering eller bara lämnar in din Finansierade Produkt behöver det, för att du ska få den förutbestämda restvärdesbetalningen, ske inom den tidsfrist som uttryckligen anges i Bilaga A, och som även går att finna på ditt Upgraded-konto för den aktuella Finansierade Produkten (”Återköpsfristen”).

e. Återlämna när du vill.

Du har också möjlighet att lämna in din Finansierade Produkt när som helst före Återköpsfristen. Om du gör det, och din Finansierade Produkt möter Utvärderingskriterierna, räknar Upgraded ut vilken betalning som ska göras på ditt Konsumentlån baserat på Upgradeds bedömning av Produktens ursprungliga och nuvarande marknadsvärde. Betalningen kan vara mindre än det förutbestämda beloppet. Upgraded kommer göra denna betalning direkt till Banken, och inte till dig. Du kan också lämna in din Finansierade Produkt efter Återköpsfristen och kvalificera dig för en marknadsmässig betalning; då blir du dock ålagd en förseningsavgift enligt avsnitt 2.i.

f. Flera Finansierade Produkter samtidigt.

Du kan delta i Återköpsprogrammet med flera Finansierade Produkter under samma tidsperiod, även om de Finansierade Produkterna har olika Återköpsfrist. Om du gör det hittar du tillämplig uppdaterad information i Bilaga A, eller genom att logga in på ditt Upgraded-konto.

g. Byt in en Produkt när du går med i Återköpsprogrammet.

Om du redan äger en Produkt innan du köper din första Finansierade Produkt och går med i Återköpsprogrammet kan du lämna in den till en Apple-auktoriserad återförsäljare (”Apple-återförsäljare”) för utvärdering. Om Apple-återförsäljaren avgör att Produkten är i godtagbart skick erbjuder Upgraded dig en marknadsmässig betalning direkt till Banken, som en del av ditt Återköpsprogram i utbyte mot din Produkt. Upgraded kan alternativt, efter eget gottfinnande och i samarbete med den aktuella Apple-återförsäljaren, erbjuda dig kredit på ett köp hos Apple-återförsäljaren.

h. Upgradeds restvärdebetalning till Banken.

När du (i) framgångsrikt använder Uppgradering och tar upp ett Nytt Konsumentlån; eller (ii) lämnar in din Finansierade Produkt i godtagbart skick enligt beskrivningen nedan; ställer Upgraded den förutbestämda restvärdesbetalningen direkt till Banken för din räkning. Vid tidpunkten då du går med i Återköpsprogrammet beräknar och fixerar Upgraded restvärdesbeloppet baserat på Upgradeds förväntning på det slutliga restvärdet på din Finansierade Produkt under Återköpsfristen.

i. Omedelbart återlämnande av den Finansierade Produkten.

Om du försöker använda Uppgradering eller på annat sätt lämna in din Finansierade Produkt, men du inte gör det under Återköpsfristen, kommer Upgraded inte utge den förutbestämda restvärdesbetalningen. Du har fortfarande möjlighet att lämna in din Finansierade Produkt i enlighet med avsnitt 2.e., ”Återlämna när du vill”. Om du inte omedelbart återlämnar din Finansierade Produkt före Återköpsfristens slut har du fortfarande fullt ansvar att betala av återstoden av ditt Konsumentlån, och Upgraded kommer debitera dig en extra förseningsavgift. Du kan se förseningsavgiftens storlek genom att logga in på ditt Upgraded-konto. Du är fullt ansvarig för eventuella missade och/eller återstående lånebetalningar, samt eventuella lånebetalningar för Nytt Konsumentlån om du använder Uppgradering.

j. Produktens tillstånd när du använder Uppgradering.

Som uttryckligen krävs i avsnitt 2.j. måste din Finansierade Produkt vara i gott skick fysiskt och funktionsmässigt när du använder Uppgradering, vilket avgörs endast av Upgraded eller en auktoriserad Apple-återförsäljare. En förteckning över auktoriserade Apple-återförsäljare till vilka du kan lämna in dina Finansierade Produkter för utvärdering finns tillgänglig genom att du loggar in på ditt Upgraded-konto; denna förteckning kan komma att ändras vid tillfälle enligt Upgradeds eget gottfinnande. För att en Finansierad Produkt ska anses vara i gott skick fysiskt och funktionsmässigt måste den Finansierade Produkten uppfylla alla Upgradeds utvärderingskriterier, som finns tillgängliga på Upgradeds Webbplats, och kan komma att ändras från tid till annan (”Utvärderingskriterierna”).

k. Reparationer.

Om din Finansierade Produkt inte är i gott skick fysiskt och funktionsmässigt behöver du utnyttja din rätt till service enligt din försäkring. Om du redan har uttömt dina servicerättigheter enligt försäkringen, den nödvändiga reparationen inte täcks av försäkringen, eller om du inte är försäkrad genom AppleCare+ eller annan jämförbar försäkring, måste du reparera din Finansierade Produkt hos en Apple Store eller Apple-återförsäljare, eller genom en Apple-auktoriserad servicepartner enligt gällande avgifter, eller, beroende på hur omfattande reparation som behövs, betala den rådande garantiersättningskostnaden för den Finansierade Produkten.

l. Produktersättning enligt garanti.

Om du ersätter din Finansierade Produkt enligt produktgarantin med antingen exakt samma Produkt eller en annan version godkänd av Upgraded fortsätter du ha möjlighet att delta i Återköpsprogrammet. Ditt fortsatta deltagande är också föremål för Upgradeds verifiering av identitetskännetecken såsom ersättningsproduktens IMEI- eller serienummer för att säkerställa ägarskap.

m. Förlorad eller stulen Produkt.

Om din Finansierade Produkt försvinner eller blir stulen har du fortsatt möjlighet att delta i Återköpsprogrammet bara om du byter ut din Finansierade Produkt enligt avsnitt 2.l. ovan. Ditt fortsatta deltagande är också föremål för Upgradeds verifiering av identitetskännetecken såsom IMEI- eller serienummer för att säkerställa ägarskap enligt avsnitt 2.l. ovan.

n. Olika villkor för olika Produkter.

Beroende på vilken Produktmodell som avses kan vissa villkor ändras, såsom Återköpsprogrammets tidsperiod och tidpunkten för Återköpsfristen under vilken du måste lämna in Produkten för att Upgraded ska göra restvärdesbetalningen. Bilaga A anger uppgifter om Återköpsprogrammet för dina Finansierade Produkter, och du kan även se dessa uppgifter genom att besöka Upgradeds Webbplats eller genom att logga in på ditt Upgraded-konto.

3. Inbyte av Finansierad Produkt.

Vid användning av Uppgradering eller vid inlämning av din Finansierade Produkt övergår äganderätten till Upgraded, och du avsäger dig all rätt till den Finansierade Produkten, i utbyte mot att Upgraded erlägger den förutbestämda restvärdesbetalningen direkt till Banken för din räkning. Upgraded kan ändra eller komplettera de villkor som reglerar inbytet av din Finansierade Produkt.

4. Finansierad Produktdata.

Du är själv ansvarig för att ta bort all data, inklusive konfidentiella uppgifter och personuppgifter från den Finansierade Produkten före inbyte. Det är ditt eget ansvar att säkerhetskopiera filer och data som du vill behålla från din Finansierade Produkt innan du byter in den Finansierade Produkten. Upgraded erbjuder information om alternativ för säkerhetskopiering av data på Upgradeds Webbplats. Återställning av data ingår inte i Återköpsprogrammet och Upgraded tar inte på sig något ansvar för förlorade filer eller data.

5. Användning av data och Integritetspolicy.

Genom att gå med i Återköpsprogrammet förstår och godkänner du att Upgraded, dess dotterbolag och agenter, och Banken, får samla in, bearbeta, överföra (inklusive till och från Banken via API), upprätthålla, dela och använda vissa delar av dina personuppgifter, såsom ditt namn, din adress, din e-postadress, samt information om dina produktköp, lån och lånstatus, för att ge service och stöd enligt Återköpsprogrammet, men också för marknadsföring och andra ändamål. Du kan få återkommande sms, e-post, eller annan kommunikation relaterad till Återköpsprogrammet från Upgraded, såsom meddelanden angående ditt kontos upphörande, möjlighet till uppgradering, och förändringar i Återköpsprogrammets Villkor. Du kan även få förfrågningar om att delta i undersökningar kopplade till Återköpsprogrammet. Upgraded kommer alltid att behandla din information i enlighet med Upgradeds Integritetspolicy, som finns tillgänglig på Upgradeds Webbplats. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig genom att kontakta oss på pleasecancel@upgraded.io med en sådan begäran. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du har rätt att anmäla felaktig personuppgiftsbehandling till Datainspektionen. All information som samlas in av Banken och Apple-återförsäljare omfattas av deras respektive integritetspolicy.

6. Skadestånd

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla Upgraded och dess dotterbolag, agenter, licensgivare, huvudmän och andra närstående bolag samt deras anställda, underleverantörer, agenter, tjänstemän och styrelsemedlemmar, fria från alla anspråk, krav, skyldigheter, förluster, plikter, kostnader eller skulder, och utgifter (inklusive men inte begränsat till ombudskostnader) som uppstår från: (i) din användning av och tillgång till Återköpsprogrammet, inklusive eventuell data eller eventuellt innehåll som överförs eller tas emot av dig; (ii) ditt brott mot någon bestämmelse i dessa Villkor, inklusive men inte begränsat till att du bryter mot någon av utfästelserna eller garantierna ovan; (iii) ditt brott mot någon tredjepartsrätt, inklusive men inte begränsat till rätten till privatliv eller immateriella rättigheter; (iv) ditt brott mot tillämplig lag eller förordning; (v) Användardata eller annat innehåll som skickas via ditt konto inklusive men inte begränsat till vilseledande, falska eller felaktiga uppgifter; (vi) avsiktlig försummelse; eller (vii) annans tillgång och användning av Återköpsprogrammet med ditt unika användarnamn, lösenord eller annan säkerhetskod.

7. Ingen garanti.

Återköpsprogrammet och alla tjänster som tillhandahålls härunder tillhandahålls i befintligt skick och efter tillgänglighet. Användning av tjänsterna sker på egen risk. I den utsträckning gällande rätt tillåter tillhandahålls tjänsterna utan några som helst garantier, varken explicit eller implicit, inklusive, men inte begränsat till, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller intrång i annans rätt. inga råd och ingen information, som du muntligen eller skriftligen får av upgraded eller genom dessa tjänster, skapar någon garanti som inte uttryckligen angivits. utan att begränsa det föregående, garanterar inte upgraded, dess dotterbolag, närstående bolag eller licensgivare att något innehåll är rätt, tillförlitligt eller riktigt; att alla tjänster uppfyller dina krav; att varje tjänst finns tillgänglig på särskild tid eller plats, utan avbrott och säker; att eventuella defekter eller fel rättas; eller att alla tjänster är fria från virus eller andra skadliga komponenter. innehåll som laddats ned eller på annat sätt erhållits genom användning av upgradeds tjänster hämtas på egen risk och du är ensam ansvarig för skador på din dator eller mobiltelefon eller förlust av data som resultat av sådan nedladdning eller din användning av tjänsten.

Upgraded ansvarar inte för: (i) produkt eller tjänst som köps i samband med återköpsprogrammet; (ii) lån, finansiell produkt eller tjänst eller försäkringsprodukt eller -tjänst som köpts i samband med återköpsprogrammet; eller (iii) produkt eller tjänst som utannonseras eller erbjuds av en tredje part genom upgradeds tjänster eller någon länkad webbplats eller tjänst, och upgraded kommer inte att vara en part i eller på något sätt bevaka en transaktion mellan dig och tredjepartsleverantörer av varor eller tjänster.

Vissa länder tillåter inte undantag och begränsningar av vissa garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig. Avtalet ger dig specifika rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar mellan jurisdiktioner. Villkorens förbehåll och undantag tillämpas inte i den mån det är förbjudet enligt gällande lag.

8. Ansvarsbegränsning.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, är upgraded, dess dotterbolag, agenter, styrelsemedlemmar, anställda, underleverantörer eller licensgivare under inga omständigheter ansvariga för indirekt skada eller förlust, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, förlust av anseende eller goodwill, produktionsbortfall, förlust av och/eller skadad data eller information, eller andra immateriella förluster, till följd av eller i samband med användning av eller oförmåga att använda, denna tjänst. Under inga omständigheter kommer upgraded ansvara för skada, förlust eller oförrätt på grund av dataintrång, eller annan otillåten åtkomst eller användning av tjänsten eller ditt konto eller informationen däri.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, tar upgraded inget ansvar för eventuella (i) fel, misstag eller oriktigheter i innehåll; (ii) personskada eller egendomsskada av något slag, som är en följd av din tillgång till eller användning av upgradeds återköpsprogram eller andra tjänster, (iii) obehörig åtkomst till eller användning av upgradeds säkra servrar och/eller alla personuppgifter lagrade däri; (iv) eventuella uppehåll eller avbrott av överföring till eller från tjänsten; (v) fel, virus, trojaner eller liknande som kan överföras till eller genom upgradeds service från tredje part; (vi) fel eller brist i innehåll eller förlust eller skada som uppstått till följd av användning av publicerat, e-postat, överfört innehåll eller innehåll som på annat sätt gjorts tillgängligt genom tjänsten; och/eller (vii) användarinnehåll eller nedsättande, stötande eller olagligt beteende av tredje part. Under inga omständigheter är upgraded, dess dotterbolag, agenter, styrelsemedlemmar, anställda, leverantörer eller licensgivare ansvariga för några krav, rättegångsförhandlingar, skulder, skyldigheter, skador, förluster eller kostnader över det belopp du betalat upgraded enligt villkoren, eller $ 100,00, vilket som är störst.

Denna ansvarsbegränsning gäller oavsett om påstått ansvar baseras på kontrakt, vårdslöshet, strikt ansvar eller någon annan grund, även om upgraded har informerats om risken för sådan skada. Denna ansvarsbegränsning gäller så långt det är tillåtet enligt lag i tillämplig jurisdiktion.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag eller begränsning av skador, så ovanstående begränsningar eller undantag kanske inte gäller dig. Avtalet ger dig specifika rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar mellan jurisdiktioner. Villkorens förbehåll, undantag och begränsningar tillämpas inte i den mån det är förbjudet enligt gällande lag.

9. Övrigt

a.

Genom att godkänna dessa villkor, godkänner du att upgraded börjar utföra sina tjänster till dig. Du har ångerrätt 14 dagar efter du går med i återköpsprogrammet. Om du vill använda denna rätt, kan du begära utträde genom att e-posta upgraded på pleasecancel@upgraded.io före utgången av 14-dagarsperioden. Upgraded kommer bekräfta mottagandet av begäran. Du kan använda det standardformulär som tillhandahålls av konsumentverket. Om du använder din ångerrätt, frigörs upgraded från alla åtaganden enligt dessa villkor, och du kommer därför inte ha rätt att använda uppgradering eller någon annan tjänst som tillhandahålls av upgraded till dig. Om du åberopar din ångerrätt, återsänder upgraded engångsserviceavgiften du betalat inom 14 dagar efter din begäran om utträde, efter avdrag för rimliga administrativa eller andra kostnader till följd av din inskrivning i återköpsprogrammet innan ditt utträde.

b.

Du måste vara minst 18 år gammal (eller motsvarande myndighetsåldern i din hemorts jurisdiktion) för att gå med i återköpsprogrammet.

c.

Återköpsprogrammet kan inte kombineras med andra kampanjer, rabatter eller erbjudanden ("erbjudanden"), om det inte uttryckligen anges i dessa villkor.

d.

Begränsningar i möjligheten att erbjuda återköpsprogrammet kan förekomma.

e.

Om någon bestämmelse (eller del av någon bestämmelse) i dessa villkor befinns vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar enligt gällande rätt, ska bestämmelsen, i den mån den kan avskiljas från de övriga bestämmelserna, anses utelämnad från dessa villkor och ska inte på något sätt påverka lagligheten, giltigheten eller verkställbarheten av återstående bestämmelser.

f.

Du bör behålla en kopia av dessa villkor och eventuellt kvitto eller annan dokumentation kopplad till ditt köp av den finansierade produkten och ditt konsumentlån. I det fall återköpsprogrammet avslutas, kommer du fortfarande ansvara för eventuella restbelopp enligt villkoren i ditt konsumentlån med banken.

g.

Återköpsprogrammet kanske inte erbjuds på alla platser.

h.

Medlemskap i återköpsprogrammet kan inte överlåtas.

i.

Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med materiell svensk rätt, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.

Macforum är Sveriges ledande Apple-återförsäljare med butiker, auktoriserad service, utbildningar och företagslösningar.

Bli först med nyheterna:

FacebookInstagramYoutubeLinkedin
Visa
Mastercard
American Express
Klarna
Postnord
Bring

© 2023 Macforum AB, Alla rättigheter förbehålls